top of page
Photograph of the Pontcysyllte Aqueduct from the backs of the River Dee

Amdanom Ni | About Us

Mae Rebel Dragon Designs yn fusnes teuluol wedi'i leoli yng ngogledd ddwyrain Cymru.  Fel dysgwyr Cymraeg, rydym wedi ymrwymo i greu dyluniadau sy'n cefnogi ac yn annog eraill i ddefnyddio'r iaith ar bob achlysur posibl ond yn enwedig mewn digwyddiadau teuluol fel penblwyddi, y Nadolig, Priodasau a phen-blwyddi priodas”

Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddiogelu'r amgylchedd. Rydyn ni'n ceisio dod o hyd i ddefnyddiau a deunyddiau pecynnu sy'n ecogyfeillgar, ac yn osgoi defnyddio plastig untro.  Mae ein holl gynhyrchion wedi'u dylunio ar gyfer eu hailddefnyddio ac yn gallu cael eu hailgylchu.  Lle bynnag y bo modd, rydym yn defnyddio cyflenwyr Cymreig lleol a'r rheini sydd â pholisïau cynaliadwyedd.


Rebel Dragon Designs is a family business based in north east Wales. As Welsh learners, we have dedicated ourselves to creating designs that support and encourage others to use the language at every possible occasion, but especially at family get-togethers such as birthdays, Christmas, Weddings and anniversaries.


We are also committed to protecting the environment. We try to source environmentally-friendly materials and packaging, and avoid using single-use plastics. All of our products are designed to be reused and can be recycled. Wherever possible we use local Welsh suppliers and those with sustainability policies. 

bottom of page